Ad Code

Responsive Advertisement
Hiển thị các bài đăng có nhãn oracle-databaseHiển thị tất cả
Disable và Enable trigger trong Oracle

Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách vô hiệu hóa hay còn gọi disable và kích hoạt lại trigger với Oracle database. Lưu ý: Để có thể tiến hành disable hay enable trigger thì bắt buộc user phải có quyền ADMINISTER . Dis…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào