Ad Code

Responsive Advertisement

Cài đặt Apache ActiveMQ trên window

Apache ActiveMQ là gì?

Apache ActiveMQ là một trong những messaging server mã nguồn mở phổ biến, hỗ trợ nhiều giao thức và đặc biệt dựa được xây dựng dựa trên ngôn ngữ Java nên rất dễ dàng triển khai trên nhiều hệ điều hành. Apache ActiveMQ hỗ trợ nhiều giao thức chuẩn điều đó mang lại lợi ích to lớn khi có thể dễ dàng được tích hợp với nhiều ngôn ngữ và nền tảng khác nhau như C, C++, Python, .NET, Java, vv.

Cách Cài Đặt ActiveMQ cho windows

Để triển khai ActiveMQ trên môi trường Windows thì cực kì đơn giản với điều kiện máy tính đã cài đặt sẵn Java 8 hoặc cao hơn.

Nếu bạn chưa cài đặt Java: thì đây là hướng dẫn cho bạn HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT JAVA CHO MÁY TÍNH WINDOWS

Trước khi tiếng hành cài đặt hãy mở Command Prompt và gõ: java -version
Mong muốn rằng java thông báo ra được phiên bản hiện tại như dưới:
java version "1.8.0_271"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_271-b09)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.271-b09, mixed mode)

Okey. Cài đặt nào

Bước 1: Tải ActiveMQ về

Lên trang chủ của ActiveMQ: http://activemq.apache.org/

Nhấp vào Download Lastest hoặc đi trực tiếp từ link này: http://activemq.apache.org/components/classic/download/

Tiếp theo: Chon tệp cho Windows(như hình)


Chờ tải về xong các bạn hãy giải nén bằng 7zip hay WinRARdùng Command Prompt gõ bin\activemq.bat start


 INFO | Apache ActiveMQ 5.16.0 (localhost, ID:DESKTOP-2GGV961-61901-1606748715040-0:1) started
 INFO | For help or more information please see: http://activemq.apache.org
 INFO | ActiveMQ WebConsole available at http://127.0.0.1:8161/
 INFO | ActiveMQ Jolokia REST API available at http://127.0.0.1:8161/api/jolokia/

Nếu console log hiển thị như trên. Chúc mừng bạn chúc ta đã cài đặt thành công ActiveMQ cho window. Các bạn có thể mở ActiveMQ bằng đường dẫn: http://127.0.0.1:8161/admin username và mật khẩu mặc định: admin/adminĐăng nhận xét

0 Nhận xét